Enerji Kimlik Belgesi Hakkında

 •  Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?

  Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji tüketim sınıfını ve CO2 (Karbon Di Oksit) salınım sınıfını gösteren bir belgedir. Sınıflandırmalar A,B,C,D,E,F,G olmak üzere 7 tanedir. A sınıfı enerji performansına sahip bir bina en tasarruflu bina olurken G sınıfı enerji performansına sahip bir bina ise bu sınıflandırmanın en düşük seviyesindedir.Yeni yapılacak olan binalarda en düşük enerji seviyesi C olabilir. Bu binalarda enerji sınıfı C'nin altında ise mimari, mekanik, elektrik vs. projelerinde enerji tasarrufunu arttırıcı düzenlemeler yapıp proje yeniden yapılandırılmalıdır. Mevcut binalarda ise böyle bir durum söz konusu değildir. Enerji sınıfı G de çıkabilir. Enerji sınıfı G olan mevcut binalar için de enerji tasarrufuna yönelik önlemler alınması faydalı olacaktır.

Portraits

 • EKB'nin Yasal Dayanağı Nedir?

  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılında yürürlüğe giren Bina Enerji Performansı yönetmeliği, binalarda Enerji Kimlik Belgesini zorunlu hâle getirmiştir. 01.01.2011 tarihinden sonra belediyelere ruhsat için başvuran binalar (yeni binalar) Enerji Kimlik Belgesi olmadan yapı kullanım izni (iskan) alamazken bu tarihten önce yapılan binalar (mevcut binalar) 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

 

 • Hangi Binalar Bu Kapsamın Dışındadır?

  Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

 

 • Enerji Kimlik Belgesi Nerelerden Alınabilir?

  Uzman kadrosu ile EKB Mühendislik Türkiye'nin her yerine Enerji Kimlik Belgesi hizmeti vermektedir.

 

 • Enerji Kimlik Belgesi Binanın Hangi Aşamasında Alınmalıdır ve Ne Zamana Kadar Geçerlidir?

  Binaların proje aşamasından iskan aşamasına kadar olan süreç içerisinde Enerji Kimlik Belgesi alınabilir. Belediyeler iskan aşamasına yaklaştığında yapı sahibinden istemektedir.

   Mevcut binalar için 2017 yılına kadar alınmalıdır fakat kiralama veya alım-satım işlemleri yapılacaksa bu binalar için de Enerji Kimlik Belgesi istenmektedir.

   Enerji Kimlik Belgeleri, hazırlandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir.

 

 • Yasal Prosedürün Dışında Enerji Kimlik Belgesinin Faydaları Nelerdir?

   Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji sınıfını göstererek gerekli tasarruf plânları yapmamıza olanak sağlayan ve dünyadaki enerji kaynaklarının tükenmesini önlemek amacıyla bir çok ülkede benzerlerinin olduğu gibi ülkemizde de kullanılan bir belgedir. Ayrıca yapılacak yasal düzenlemelerle ülkemizde enerji tüketimi az olan yapılardan daha az vergi alınması sağlanacaktır. Bu düzenleme sonrasında vergi avantajından yararlanmak isteyen gayrımenkul sahiplerinden de Enerji Kimlik Belgesi talep edilecektir. Yani mülk sahiplerinin vergi indiriminden faydalanmasını sağlayacaktır.

 

Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği Hakkında

 • Bina Enerji Performansı Yönetmeliği İlkeleri

(1) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

(2) Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diğer yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmez.

(3) Bu Yönetmelik esaslarına uygun projesine göre uygulama yapılmadığının tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmez.

 

 • Yönetmelik Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından;

a) İlgili idareler,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar,

c) Yatırımcı kuruluşlar,

ç) Bina sahipleri, bina yöneticileri veya enerji yöneticileri,

d) İşletmeci kuruluşlar,

e) İşveren veya temsilcileri,

f ) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler,

g) Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler,

ğ) Binanın yapılmasında, kullanımında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman, proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, onaylanmış denetleme kuruluşları ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur.

BEP Yönetmeliğine Göre Tasarım ve Uygulama Esasları

 • Bina Enerji Performansı Açısından Mimari Proje Tasarımı ve Mimari Uygulamaları

Binaların mimari tasarımında, imar ve ada/parsel durumu dikkate alınarak ısıtma, soğutma, doğal havalandırma, aydınlatma ihtiyacı asgari seviyede tutulur, güneş, nem ve rüzgar etkisi de dikkate alınarak, doğal ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma imkanlarından azami derecede yararlanılır. Mevcut binaların dış kabuğu, binanın enerji performansını olumsuz etkileyecek şekilde değiştirilemez.

 

 • Bina ısı yalıtımı esasları

Binanın Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacının TS 825 standardında belirtilen sınır değerden küçük olması gerekir. Binaları dış havadan, topraktan veya düşük iç hava sıcaklığına sahip ortamlardan ayıran yapı bileşenlerinin yüzeyleri, TS825 standardında belirtilen asgari ısı yalıtım şartlarına uygun şekilde yalıtılır. Bina kabuğunu oluşturan, duvar, döşeme, balkon, konsol, taban, tavan, çatı ve pencere/duvar birleşimleri ısı köprüsü oluşmayacak şekilde yalıtılır.

 

 • Mekanik tesisat yalıtımı esasları

Binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima tesisatında kullanılacak olan borular, kollektörler ve bağlantı malzemeleri, vanalar, havalandırma ve iklimlendirme kanalları, sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yakıt depoları ve benzeri mekanik tesisat ekipmanları, ısı ve/veya ses yalıtım malzemeleri ile yalıtılır.

 

 • Asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık

Binalarda, derzler de dahil olmak üzere, ısı geçişinin olabileceği yüzeylerde, kesitlerde ve/veya şaftlarda sürekli hava geçirmeyecek şekilde sızdırmazlık sağlayacak ve hava geçişine engel olacak uygun malzemeler kullanılır. Binalarda iç hava kalitesini bozmayacak şekilde gerekli asgari hava sirkülasyonu sağlanır.

 • Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Yeni yapılacak binalarda; toplam kullanım alanının 1.000 m2’den büyük olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır. Isıtma merkezinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır. Soğutma ihtiyacı 500 kW’dan ve soğutulacak toplam kullanım alanı 2000 m2’den büyük olan ticari ve hizmet amaçlı yeni yapılacak binalarda merkezi soğutma sistemi tasarımları yapılır.

 

 • Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri

Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarımında TS 3419 ve ilgili Avrupa Standartlarına uyulur. Konut dışı amaçlı kullanılan binanın bir mekanındaki özel mekanik havalandırma sistemi, mekanda insanların bulunmadığı zamanlarda mekanın minumum iç hava kalitesini sağlayacak şekilde otomatik sistem ile donatılır.

 

 • Sıhhi Sıcak Su Hazırlama ve Dağıtım Sistemleri

Kullanım alanı 1000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin planlanması şarttır.

 

 • Otomatik Kontrol

Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi yapılır. Merkezi ısıtma ve/veya soğutma sistemine sahip binalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyecek otomatik cihazlarla donatılır. Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binalarda, birbirinden ayrı mekanların farklı iç sıcaklıklara ayarlanabilmesine imkan sağlayacak merkezi otomatik kontrol sistemi kurulur. Konut olarak kullanılan binalarda, kazanlar en az gidiş suyu kontrolü ve dış hava kompenzasyonu yapacak otomatik kontrol sistemleri ile donatılır. Binalarda, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri varsa, ayarladıkları set değerini kontrol edecek otomatik kontrol sistemi ile donatılır. Ticari binalarda bu cihazların, set değerlerini ayarlamanın yanında zamana göre de kontrol edebilmesi gerekir. Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binalarda, aydınlatma kontrolü zamana, gün ışığına ve kullanıma göre yapılır. 5000 m2'nin üzerindeki binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için, bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulması zorunludur.

 

 • Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Sistemleri

Binalarda gün ışığından azami derecede faydalanmak ve gereksiz yapay aydınlatmadan kaçınılmalıdır. Doğal aydınlatma yeterli olduğunda, zaman ayarlı veya insan mevcudiyetini algılayan cihaz ile yapay aydınlatmanın otomatik olarak devreye girmesi zorunludur.

EKB Mühendislik 

Kartaltepe Mh. Geçit Sk. No:3/A Sefaköy/İSTANBUL    -     0212 426 54 02     -    info@ekbmuhendislik.com